Bakgrunn for avl hos Kennel Berg & Blåne

Mitt mål som oppdretter er å avle frem funksjonelt sunne hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet. Hunder som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.

Jeg følger Norsk Kennel Klubb og Norsk Puddelklubb sine avlsretningslinjer.

Avlskrav Norsk Puddelklubb

Avlsanbefaling for mellom-, dverg- og toypuddel

Mellompuddel:

 • 2 x excellent kvalitet for to forskjellige dommere etter fylte 9mnd
 • Ingen HD-krav, men røntgen anbefales.
 • Patella status skal være kjent hos begge foreldre, den ene kan ha grad 1, hvis den andre har grad 0(fri).
 • PRA: øyenlyses fra fylte 2 år, attesten skal være maks ett år gammel ved parring. Hanner som brukes og er under 2 år, skal ha attest på at begge foreldrene er undersøkt og funnet fri for PRA (attesten skal være under ett år gammel, også for foreldredyr)
 • ERG testede hunder skal øyelyses ved 4 og 6 års alder for å undersøke for katarakt.
 • PRCD gentest bør gjøres på alle, unntatt de som har foreldre hvor begge er gentestet og er Normal (A). En hund med resultat Carrier (B) kan parres med hunder som har resultat Normal (A).
 • En mellompuddeltispe skal være minst 24 måneder før den brukes i avl

Dverg - og toypuddel:

 • 2 x excellent kvalitet for to forskjellige dommere etter fylte 9mnd
 • Ingen HD-krav
 • Patella status skal være kjent hos begge foreldre, den ene kan ha grad 1, hvis den andre har grad 0(fri).
 • PRA: øyenlyses fra fylte 2 år, attesten skal være maks ett år gammel ved parring. Hanner som brukes og er under 2 år, skal ha attest på at begge foreldrene er undersøkt og funnet fri for PRA (attesten skal være under ett år gammel, også for foreldredyr)
 • ERG testede hunder skal øyelyses ved 4 og 6 års alder for å undersøke for katarakt.
 • PRCD gentest bør gjøres på alle, unntatt de som har foreldre hvor begge er gentestet og er Normal (A). En hund med resultat Carrier (B) kan parres med hunder som har resultat Normal (A).
 • En dverg eller toypuddel tispe skal være minst 18 måneder før den brukes i avl NPK's regler for paring av de forskjellige farger

 Som hovedregel bør man parre lik farge med lik farge

Parring mellom sort/brun og aprikos/rød er tillatt på alle størrelser

NPK's regler for paring av de forskjellige størrelsesvariantene

 • Storpuddel kun med storpuddel
 • Mellompuddel kun med mellompuddel
 • Dvergpuddel kun med dverg- eller toypuddel
 • Toypuddel kun med toy- eller dvergpuddel

Kun kombinasjoner etter foreldredyr som oppfyller avlsanbefalingene (eller har fått en dispensasjon) formidles gjennom NPKs valpeformidling. Det påligger tispe-/hannhundeier ansvaret for at innmeldte kull og opplysninger om avlsdyrene er korrekt. Ansvaret for avlen hviler på oppdretter.

Vedtatt på oppdretterkonferanse 21. november 2009

Revidert på oppdretterkonferansen 5. februar 2011

NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett

Vedtatt av NKKs Hovedstyre 22. 05. 2008, gjeldende fra 01. 10. 2008

Avl og oppdrett av rasehunder er et viktig fundament i Norsk Kennel Klubs virksomhet. NKKs formålsparagraf (§2, 2.ledd) lyder: NKK har til formål å bidra til å fremme utviklingen av de enkelte hunderaser, av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt veltilpassede hunder.

Oppdretternes seleksjon og kombinasjon av avlsdyr danner grunnlaget for utvikling av hunderasene. Målet i hundeavlen er funksjonelt sunne hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Genetisk variasjon er en forutsetning for utvikling av rasene og hundenes mulighet til å tilpasse seg samfunnets krav.

Avl og oppdrett må foregå på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, i overensstemmelse med NKKs avlsstrategi og etiske grunnregler.
Det er en selvfølge at medlemmer av Norsk Kennel Klub overholder følgende grunnregler.

1. Avl og utvikling av hunderaser skal baseres på langsiktige mål og sunne prinsipper slik at avlen fremmer god helse, godt temperament og rasetypiske bruksegenskaper.

2. Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis utvide den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravl og sterk innavl bør unngås.

3. Oppdretteren må drive sitt oppdrett med de nødvendige kunnskaper om rasen, raselinjer, hundehold, avl og oppdrett, samt arbeide for å ivareta og utvikle den aktuelle rasen gjennom valg og kombinasjon av avlsdyr.

4. Oppdretteren må sikre gode mentale og fysiske vilkår for avlsdyrene. Så lenge valpen er hos oppdretteren, må han sikre et miljø som gir valpen en god fysisk og mental utvikling og garanterer god sosialisering. Den enkelte rase skal behandles og følges opp utifra de forutsetninger og behov som er spesielle for rasen.

5. Bare funksjonelt friske hunder skal brukes i avl. Det pålegges enhver oppdretter som velger ut hunder til bruk i avl å avgjøre hvorvidt den aktuelle hunden er mentalt og fysisk skikket for avl.

6. Oppdretter plikter å følge NKKs regler vedrørende avlsrestriksjoner for å redusere forekomsten av arvelige sykdommer. Hunder som benyttes i avl må oppfylle alle formelle krav som stilles av NKK for å få valper registrert etter seg. Avlskravene fra den aktuelle raseklubben bør overholdes.

7. Oppdretter må følge god kynologisk skikk i avlsarbeidet.
- Tispen bør ikke pares før tidligst 2. løpetid eller senere i henhold til den aktuelle raseklubbens anbefaling. Én av følgende forutsetninger må overholdes: (a) Tispen skal enten ikke være paret på første løpetid eller (b) tispen skal være minst 18 mnd ved paringstidspunktet.
- Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være avhengig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall. Dersom en tispe har to kull i løpet av ett år, skal det gå minst ett år før neste valpekull fødes.
- En tispe kan få registret maksimalt 5 kull etter seg, og paring skal ikke finne sted etter at tispen har fylt 8 år. Dette kan kun frafravikes ved tillatelse gitt av NKK. Søknadsskjemaet kan hentes her eller fås ved henvendelse til NKK, og inkluderer veterinærattest som bekrefter at tispen før paring er klinisk frisk og i god kondisjon. Det forutsettes at paringen finner sted maksimalt 3 mnd etter at veterinærundersøkelsen er foretatt, samt at tillatelse fra NKK foreligger før tispen blir paret. Tillatelsen fra NKK må vedlegges registreringsanmeldelsen. Dette gjelder både for at en tispe skal få registrert mer enn 5 kull etter seg og for at en tispe skal få registrert kull etter paring som har funnet sted etter fylte 8 år.

8. Ved salg/overlatelse av hund skal oppdretter være kritisk og nøye i valg av kjøper og veilede vedkommende både generelt som hundeeier og i spesielle forhold ved rasen som må ivaretas.
- Det skal benyttes skriftlige avtaler som er underskrevet av begge parter. Det anbefales å benytte NKKs Kjøpeavtale som kan hentes fra http://www.nkk.no eller fås ved henvendelse til NKK. Selger forplikter seg til å opplyse om helsetilstanden i rasen og i valpens nærmeste familie.
- Ikke overlat til kjøper valp med skade og/eller sykdom eller feil i henhold til rasestandarden (fargefeil, haleknekk etc) uten at det i Kjøpeavtalen er gjort uttrykkelig oppmerksom på forholdet.
- Ved salg av valp og/eller inngåelse av avtale med spesielle betingelser skal kjøper gjøres uttrykkelig oppmerksom på betydningen av betingelsene (avlsrett, fôrvertavtale, eierforhold etc).
- Ved salg av valp skal det vedlegges veterinærattest som ikke bør være eldre enn 2 uker. Valper skal ikke leveres før de er 7-8 uker gamle og de skal være behandlet mot innvollsparasitter etter gjeldene anbefaling.
- Ved salg av valp skal oppdretter sørge for at valpen snarest mulig blir registrert i Norsk Kennel Klub og overlate registreringsbeviset til kjøper dersom annet ikke er avtalt i henhold til skriftlig avtale.

9. Aldri gi usanne opplysninger om oppdrett og i alle henseender etterleve Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser.

Brudd på disse regler vil kunne medføre disiplinærreaksjoner, registreringsnekt eller registreringsforbud.

 

 

Viktigheten av å kjøpe valp fra en seriøs oppdretter

Seriøse oppdrettere har premierte avlsdyr, slik at de bevisst avler på individer som er rasetypiske ift rasestandarden. Seriøse oppdrettere har testet sine avlsdyr for de arvelige lidelser som kan forekomme hos rasen og bruker kun friske, godkjente hunder i avl! Seriøse oppdrettere kjenner til sine hunders stamtavle og når parrings-partner velges, er det på bakgrunn av kunnskap om individenes gemytt, helse og eksteriør! Seriøse oppdrettere bruker mye tid, energi og penger på oppdrettet sitt og det er et brennende engasjement for å fremme rasen som er drivkraften bak oppdrettet. En seriøs oppdretter vil til enhver tid, gjennom hele hundens liv, gi deg all nødvendig hjelp, råd og veiledning basert på bred kunnskap og erfaring!

Kennel Berg & Blåne tar sterk avstand fra all blandingsavl som "doodles" og "poo" blandingene, som oftest avles frem på bakgrunn av ren profitt!